Wyłożenie projektu studium

Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA z dnia 14 kwietnia 2014 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012. 647 j. t. z późn. zmian.) oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.) zawiadamiam o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów – Luborzyca wraz ze Strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 kwietnia 2014 r. /czwartek/ do dnia 23 maja 2014 r. /piątek/ w godzinach od 11:00 do 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, 32-010 Luborzyca, Luborzyca 97, woj. Małopolskie, na sali obrad (II piętro pok. 27)

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 maja 2014r. /poniedziałek/ w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, o godz. 11.oo. na sali obrad (II piętro pok. 27)
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium oraz do strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.06.2014 r./piątek/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

*