Wyłożenie projektu studium

Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA z dnia 14 kwietnia 2014 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012. 647 j. t. z późn. zmian.) oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.) zawiadamiam o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów – Luborzyca wraz ze Strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 kwietnia 2014 r. /czwartek/ do dnia 23 maja 2014 r. /piątek/ w godzinach od 11:00 do 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, 32-010 Luborzyca, Luborzyca 97, woj. Małopolskie, na sali obrad (II piętro pok. 27)

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 maja 2014r. /poniedziałek/ w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, o godz. 11.oo. na sali obrad (II piętro pok. 27)
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium oraz do strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.06.2014 r./piątek/

2 myśli nt. „Wyłożenie projektu studium

  1. Ten projekt przebiegu S7 wydaje się aktualny cały czas – pewnie dlatego też kawałek drogi powiatowej na wysokości tej drogi jest taki dziurawy i nie remontowany…

  2. W studium znajduje sie projekt nowego (starego?) przebiegu trasy S7, na pograniczu miejscowosci Sieborowice oraz Łuczyce…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

*